అసెంబ్లెన్ SMT నాజిల్‌లు:

నాజిల్ I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9

నాజిల్ O1, O2, O3, O4, O5

నాజిల్ CPL1, CPL2, CPL3, CPL4